10 Oktober

BBA op besite by Bûtensprong yn Boazum

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) nei basisskoalle Bûtensprong yn Boazum. Se giet by alle groepen del om oan de hân fan de boeken yn de Lêskoffer te fertellen, foar te lêzen en fragen te beäntwurdzjen. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch op www.berneboekeambassadeur.frl.