12 Oktober

BBA op besite by De Romte yn Itens

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) Lida Dykstra nei OBS De Romte yn Itens om de learlingen te fertellen oer de boeken út de Lêskoffer, oer it skriuwproses en alles wat de bern mar witte wolle. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.