24 septimber

BBA op besite by Lyndensteyn, Beetstersweach

Hjoed giet de BBA nei School Lyndensteyn, skoalle foar spesjaal ûnderwiis op ’e Sweach. Se giet op besite by de beukers, de zml-learlingen, de begjinnende lêzers en de boppebou om foar te lêzen, te fertellen en fragen te beäntwurdzjen. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.