28 Novimber

BBA op besite by Simon Havingaskoalle, Snits

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) op besite by CBS Simon Havingaskoalle yn Snits. Se fertelt en lêst dêr foar oan de groepen 3, 4 en 6. De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.