14 Oktober

BBA op besite op De Foareker, Easterein

Fan ’e moarn giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) nei CBS De Foareker yn Easterein. Oan de jongere bern lêst Lida ynteraktyf foar, de midden- en boppebou kinne fragen stellen en sels efkes oan de slach mei in skriuw- of tekenopdracht. Mear witte? Sjoch op www.berneboekeambassadeur.frl.