17 Juny

BBA op besite op De Twiner, Sint Japik

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) giet hjoed nei basisskoalle De Twiner yn Sint Japik. Yn de groepen 1 oant en mei 5 lêst se dêr ynteraktyf foar en fertelt se oan de hân fan de boeken út de Lêskoffer. By dizze boeken binne ek fergees foar elkenien lesbrieven te downloaden op www.berneboekeambassadeur.frl.