30 septimber 11 Oktober

Berneboekewike 2020

It is wer (Fryske) Berneboekewike! It tema foar dit jier is ‘En toen?’, of yn it Frysk ‘En doe?’. Op www.kinderboekenweek.nl fynst alles oer de berneboekewike yn Nederlân, mar yn Fryslân bart ek fan alles. By dé Fryske lesmetoade foar it bû,  Spoar8, binne fjouwer nije projekten makke en der binne fansels Fryske berneboeken dy’t oanslute by it tema. Ek wurdt der in ferhalewedstriid organisearre en is der – hooplik – tradysjegetrou de berneboekedei yn Terherne. Mear ynfo folget!