20 Jannewaris 30 Jannewaris

Nasjonale Foarlêsdagen 2021

Mei de ‘Nationale Voorleesdagen’ is der ekstra omtinken foar it foarlêzen oan bern fan 0 oant en mei 6 jier. Fan 20 jannewaris ôf wurde der troch it hiele lân op ferskate plakken lykas bibleteken, basisskoallen, pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen ferskate foarlêsaktiviteiten organisearre.  Mear ynformaasje oer de foarlêsdagen en bygelyks it printeboek fan it jier fynst op www.nationalevoorleesdagen.nl.