26 Jannewaris 5 Febrewaris

Nasjonale Foarlêsdagen 2022

Mei de ‘Nationale Voorleesdagen’ is der ekstra omtinken foar it foarlêzen oan bern fan 0-6 jier. Op 26 jannewaris sette de foarlêsdagen tradysjoneel útein mei it ‘voorleesontbijt’. Fierder wurde der troch it hiele lân ferskate foarlêsaktiviteiten organisearre. By it printeboek fan it jier ‘Maar eerst ving ik een monster’ is ek in Fryske lesbrief makke! Fynst ‘m hjir. En by de de bibleteek leit boppedat it nije Tomkeboekje ‘Wêr is Romke?’ klear foar alle lytse lêzers. Hielendal fergees! Sjoch ek www.nationalevoorleesdagen.nl.