18 Maaie

Wurkwinkel Berneboeke-ambassadeur foar learkrêften It Hearrenfean

Yn maart hat de gemeente Heerenveen oan al syn skoallen de Lêskoffer mei tsien Fryske berneboeken kado jûn, hjoed jout Berneboeke-ambassadeur (BBA) Lida Dykstra op OBS Het Vogelnest op It Hearrenfean as ferfolch dêrop de wurkwinkel ‘Wurkje mei de boeken út de Lêskoffer’ foar de learkrêften dy’t har dêrfoar opjûn ha. Foar mear ynformaasje oer de BBA: www.berneboekeambassadeur.frl.