4 Maart

BBA by Ferhaledei pabû

De pabû yn Ljouwert organisearret wer in ferhaledei. Moarns kinne de studinten har ynskriuwe foar wurkwinkels en middeis kinne sy meidwaan oan de kwalifikaasje fan de lanlike foarlêswedstryd. De Berneboeke-ambassadeur is der fansels ek by, sy sil twa wurkwinkels (workshops) fersoargje.
De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn biblioteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.