De ambassadeur

Sûnt 2020 hat Fryslân hat in eigen Berneboeke-ambassadeur. De earste Berneboeke-ambassadeur wie Lida Dijkstra. Sûnt jannewaris 2023 is Tialda Hoogeveen Berneboeke-ambassadeur en set sy har yn om lês- en boekewille te fersprieden.

Tialda Hoogeveen

Ambassadeur 2023, 2024

Lida Dykstra

Ambassadeur 2020, 2021, 2022