17 septimber

BBA op besite by Eben Haëzer, Oerterp

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur nei basisskoalle Eben Haëzer. Yn groepen 2 en 3 lêst se ynteraktyf foar, mei groepen 7 en 8 giet se ek oan it skriuwen. Troch in ynspiraasje-oefening ûntdekke de bern dat sy ek in ferhaal betinke kinne! De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.