Foar hoe lang wurdt de Berneboeke-ambassadeur oansteld?

It ‘amtstermyn’ fan de BBA is twa jier.