Ik wol wat freegje oer Fryske berneboeken, Frysk lêzen of de Fryske taal, mar ik wit net goed by wa’t ik wêze moat. Mei ik de BBA maile?

Dat mei. De BBA hat in grut netwurk, en wurdt stipe troch minsken mei allerhande spesjalismen. Faak sil de BBA jo trochferwize kinne, as sy sels net helpe kin.