Praat de BBA allinnich mar Frysk?

Fansels ken de BBA ek Nederlânsk en kin se har knap rêde yn noch in stikmannich talen, mar as de BBA op besite giet nei skoallen, bibleteken, organisaasjes en eveneminten, ferbrekt se har net, om elkenien de kâns te jaan yntinsyf yn ’e kunde te kommen mei it Frysk en syn eigen talichheid te ûntdekken. Troch werhelling en kontekst komt de boadskip wol oer. Dizze metoade wurdt al langer mei sukses brûkt troch bygelyks Native English Speaker-learkrêften.