Wat docht de BBA?

De BBA komt op útnûging del op skoallen, yn bibleteken, of op boeke-eveneminten. De BBA kin ek in sit te nimmen yn in sjuery of as sprekker oer eigen wurk en Fryske berneboeken fertelle. It is fergees om de BBA út te nûgjen.

Sjoch foar fierdere ynformaasje en foarbylden op de website ûnder it kopke Nûgje de BBA út!