Wy wolle de BBA graach útnûgje, mar wat kostet dat?

De BBA is hielendal fergees.