Lêskoffer

De Berneboeke-ambassadeur kiest alle jierren tsien Fryske berneboeken, foar alle leeftiden, dy’t sy graach ekstra yn it sintsje sette wol. It binne bysûndere boeken dy’t in grut Frysk taaleigen biede, plezierich (foar)lêze of tige gaadlik binne foar allerhande kreative of taalkundige ferwurkingsopdrachten.

Sy binne mei-inoar te bestellen yn de Lêskoffer, mei in spesjale koarting. By hast alle titels binne ek lesbrieven makke, dy’t fergees te downloaden binne op dizze webside. De lesbrieven foar de nijste Lêskoffer wurde geandewei it jier tafoege.

Yn ‘e rin fan 2023 wurde der wer nije titels tafoege yn in spesjale Lêskist foar it foartset ûnderwiis.