Lêspakket A

Lêspakket A

Alle tsien boeken mei spesjale koarting.

€ 150,- Bestel
Omke Ûle past op

Omke Ûle past op

ûnderbou
ISBN: 9789493159471

Omke Ûle sit it leafst feilich thús. Hy hâldt net fan drokte en is oeral benaud foar. Hy is dan ek hielendal net bliid as er op syn neefke Eppy passe moat. Want Eppy wol de wrâld ûntdekke. Se fuorje de eintsjes en farre mei in boat. Uteinlik bedarje se op de merke, yn in achtbaan. Hoe soe dat ôfrinne?

Kening & Kening

Kening & Kening

ûnderbou
ISBN: 9789493159242

In modern mearke oer in kroanprins dy’t gjin sin oan trouwen hat. Mar dat kin fansels net. As de kroanprins oait kening wurde wol, dan moat er troud wêze, fynt syn mem. Dus se giet, om’t se mei pensjoen wol, op ’e syk nei in geskikte partner foar har soan. Soe dat slagje? Libbet elkenien lang en gelokkich oan de ein fan it boek?

De toverangel fan Ate

De toverangel fan Ate

middenbou
ISBN: 9789460381195

As der in fiskwedstriid holden wurdt, wol Ate ek meidwaan. Mar hy hat gjin angel. Dêr wit pake Jan wol wat op. Hy makket foar Ate in toverangel. In toverangel mei trije bledsjes. En dy bledsjes binne hiel spesjaal…
De toverangel fan Ate: ek geskikt foar bern dy’t graach bûten boartsje.

Tije

Tije

middenbou
ISBN: 9789492176271

Tije mei graach bûten by de buorlju op de pleats boartsje.
Mar no moat er ferhúzje nei de stêd en dêr sjocht er bot tsjinoan.
Soed er dêr wol freonen krije? En hoe soe it op skoalle gean?
Yn ʾe stêd krijt Tije in hiel bysûndere freon, mar oft dat helpt…
In boek foar bern fan7 – 9 jier oer in plakje fine yn in nije omjouwing.
Mei prachtige yllustraasjes fan de skriuwster sels.

Sirkus PeM en de ûlewapper

Sirkus PeM en de ûlewapper

middenbou
ISBN: 9789492176516

Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne beide acht jier en dikke maatsjes. Ferfele dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch en fine alle kearen wer wat nijs út. Op in dei sette se sels in hiele sirkusfoarstelling op tou – al giet net alles sa’t se it bedoeld ha.
Dy goeie bedoelings pakke wol faker ferkeard út by harren brike aventoeren. Mar al hoe mâl oft it soms ek giet, meastal rint it dochs noch goed ôf. Teminsten … foar Pier en Marieke. Ferhalen foar bern fan 6 jier ôf.

It leafst bin ik in fûgel

It leafst bin ik in fûgel

midden- en boppebou
ISBN: 9789492176899

Poëzy foar bern fan 9-99 jier Mei gedichten fan:
Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma

De kening fan juster

De kening fan juster

boppebou
ISBN: 9789062739271

De wyn begjint te razen. Fûgels krieze. Hy komt der oan …
Yn alle rêst hat de Raveman wachte op syn kâns om kening fan it Lân fan Juster te wurden. No’t de âlde Kening Magnus it lân ferlitten hat, grypt er syn kâns. Der is noch ien probleem: Renske. As Renske op in dei op it hûs fan Pake past, stiet der in geheimsinnige man op ‘e stoepe. Fan dat momint ôf sil neat mear itselde wêze …

Wenje yn in skilderij

Wenje yn in skilderij

boppebou
ISBN: 9789492052209

Laurence is de dochter fan de skilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Se wennet mei har âlden, suske Anna, juf, it personiel en de hûn Brio yn in grut en bysûnder hûs yn Londen en fertelt yn dit boek hoe’t it is om de dochter fan in ferneamde keunstner te wezen.

Heksegrytta

Heksegrytta

boppebou
ISBN: 9789056154202

Oan it begjin fan it lêste jier op de basisskoalle komt der in nij famke yn de klasse: Annemoon. Alle bern út de klasse wolle graach freonen mei har wêze, mar Grytta en Bauke fine har mar frjemd. Oarsom fynt Annemoon Grytta ek in nuverenien. Daliks al, as se it lokaal ynstapt. It is krekt as sjocht Grytta dwers troch har hinne… Soe Grytta, lykas har beppe, bysûndere krêften hawwe?
Heksegrytta is in ferhaal oer freonskip en oer hoe’tsto dy in hâlding joust yn in klasse wêr’t nimmen dy ken. Soms dochst eat wat ferkeard útpakt en barre der dingen dy’tst fan te foaren noait betinke koest.

Silke & Miss Dee

Silke & Miss Dee

boppebou
ISBN: 9789493159235

De âlde Miss Dee dy’t yn Ingelân berne is, wennet mei hûn en kat in eintsje bûten it doarp. De minsken fine har mar raar, want se sammelet fan alles en noch wat. Har hiele hûs leit fol skuon, huodden en kranten. De muorren binnen sels beplakt mei krantepapier.

As Silke, in famke dat in eintsje fierderop op in pleats wennet, op in kear yn it krantehûs skûlje mei foar de rein, ûntstiet in bysûndere freonskip. Silke leart hoe’t se omgean moat mei famkes yn de klasse dy’t har pleagje. Miss Dee fleuret wakker op fan Silkes ferhalen, leart har in soad Ingelske wurden, en nimt sels wer kontakt op mei har suster yn Ingelân.