Lêspakket D

Lêspakket D

Alle fiif boeken mei spesjale koarting.

€75,-
It neidiel fan 'e twivel

It neidiel fan 'e twivel

fuortset ûnderwiis
ISBN: 9789493159716

Bas hat al it ien en oar meimakke as er nei Italië giet foar in útwikselingsprojekt fan skoalle. Hy hat it dêr prima nei ‘t sin en wurdt al gau fereale op de mysterieuze Julia. Mar dan grypt it coronafirus om him hinne en de bûtenlânske studinten moatte daliks op it fleantúch nei hûs. Mar kin Bas syn grutte leafde sa achterlitte, krekt no’t se har geheimen oan him ferteld hat? En hoe sit it eins mei syn eigen ferline?

Hero

Hero

fuortset ûnderwiis
ISBN: 8679493159709

Yn de lêste winter fan de Twadde Wrâldoarloch moat Izaak syn ûnderdûkplak yn Amsterdam ferlitte, omdat it dêr te gefaarlik wurdt. Hy reizget achter op de fyts by koerierster Els nei syn nije skûlplak, in buorkerij yn it noarden fan Fryslân. En ek al binne de minsken dêr leaf foar him, hy fielt him iensum en ellindich. Pas at er freonskip slút mei it prachtige swarte hynder Hero, feroaret dat. De Dútsers wolle dy sterke Fryske hynst ek graach hawwe, en as de soldaten komme om it hynder op te heljen, kin allinnich Izaak in manier betinke om him te rêden.

De keet fan Annawâld

De keet fan Annawâld

fuortset ûnderwiis
ISBN: 9789089544612

Opgroeie yn in plak as Annawâld is saai. Dea saai. Der is gjin snackbar, gjin kafee en gjin jeugdsoas. It ienige fertier foar adolesinten fynt plak op de lêste sneon fan ‘e moanne. Dan is der in diskoteek of spilet der in bandsje yn it doarpshûs. As Halbe op it idee komt om de ôfdankte karavan dêr’t syn âlden ris besocht ha de wykeinen en fakânsjes mei troch te bringen, as keet yn te rjochtsjen om har eigen wykeinen mei op te fleurjen fynt er dan ek in protte byfal by syn leeftydgenoaten. Se rjochtsje it mei-inoar yn en ha tenei in plak dêr’t se sitte kinne, wat muzyk draaie, bierke derby, swetse en laitsje. It wurdt it sintrum fan har frije libben.

De Weddenskip

De Weddenskip

fuortset ûnderwiis
ISBN: 9789492176622

Lida Dykstra hat har foar De weddenskip ynspirearje litten troch de midsiuwske poëzy en ferhalen út sawol de poëzy-Edda as de proaza-Edda fan Snorri Sturluson en nimt de lêzer op in boartlike wize mei nei de njoggen wrâlden fan de Noardske kosmos, dy’t bewenne wurde troch Asen, Wanen, reuzen, alfen, dwergen en minsken.

Fete

Fete

fuortset ûnderwiis
ISBN: 978 94 92176 99 8

'Fete' is it nea earder fertelde ferhaal oer de striid tusken de Skieringers en de Fetkeapers. Untdek hoe’t dy minsken hannelen, yn dy komplekse en kritike perioade út de Fryske skiednis, yn it earste ferhaal oer de fergetten Grutte Fryske Oarloch. In prachtich tekene en skreaun stripboek troch Skelte Siweris Braaksma.