De Afûkwinkel is wer iepen!

Fan freed 8 maaie ôf is de Afûkwinkel wer iepen neffens besteande iepeningstiden fan moandei o/m sneon. Fansels mei yn achtnimming fan de jildende lanlike koroanamaatregels. Dêrby freegje wy ek fan ús klanten rekken te hâlden mei krekt neamde maatregels.

Mear oer ús berikberens en aktiviteiten tidens de jildende koroanamaatregels, lêze jo hjir. Dochs leaver online bestelle? Us websjop is 24/7 iepen. Bestellingen fia de websjop wurde lykas wenst fan moandei o/m freed ferwurke.