Nij printeboek fan skriuwer Paul van Dijk yn oantocht, bestelle kin no al

Begjin novimber ferskynt it nije printeboek Omke Ûle past op fan skriuwer Paul van Dijk by de Afûk. De haadpersoan yn it boek, de ûle, is benaud foar alles. Op in dei moat er op syn neefke passe dy’t wól wat fan de wrâld sjen wol. Mar doart omke Ûle dat wol? In prachtich printeboek datst net misse wolst! Dêrom kinst it no al yn ús websjop bestelle. Sa bisto aanst ien fan de earsten dy’t it boek yn ‘e hûs hat.It is alwer in skoftke lyn dat der in autentyk Frysk printeboek ferskynd is. Van Dijk hat in jier oan it ferhaal wurke, it ferhaal is op rym en hy makket de kleurige yllustraasjes sels. In foarpriuwke dêrfan is hjirûnder te sjen.

Dyn boek alfêst bestelle kin hjir.

Omke Ûle past op is fan 5 novimber ôf te krijen by de Afûk