Ofskie fan 'meester Thys' mei oanbieding fan syn nijste boek

Thys Wadman naam juster op bysûndere wize ôfskie nei in lange karriêre fan 42 jier yn it ûnderwiis. Tagelyk mei syn ôfskie ferskynde syn nijste boek Jorrit & Philo begjinne in klup. Hjiryn binne al twa besteande titels, De fûgelklup en De hûneklup opnommen en dêr is in no in gloednij diel oan tafoege: De autoklup.De earste eksimplaren waarden troch Wadman sels oanbean oan syn pakesizzers. As ferrassing krigen alle bern fan de Sevenaerskoalle yn Nijhoarne, dêr’t hy de ôfrûne acht jier direkteur wie, ek noch in eksimplaar – mei in persoanlik briefke fan meester Thys – fan syn nijste boek.

Jorrit en Philo begjinne in klup is fan hjoed ôf te keap yn de boekhannel en fansels fia ús websjop.