Praat mar Frysk by de ortodontist!

Praat mar Frysk gie op besite by Daniël van der Meulen fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat hat hy mei it Frysk en wêrom is it sa fijn dat je Frysk prate kinne by him yn ‘e praktyk? En wêrom wie Berneboekeambassadeur Lida Dijkstra by him op besite?

 

Benijd nei wat Praat mar Frysk noch mear by de ein hat? Tsjek praatmarfrysk.nl!