Basisskoalle

De Berneboeke-ambassadeur komt yn de klasse om ynteraktyf foar te lêzen, te fertellen, fragen te beäntwurdzjen en mei de bern te praten oer har eigen en oare Fryske berneboeken.

Sa’n klassebesite duorret 1 oere per groep, by groepen 3 o/m 8. Foar de groepen 1 en 2 wurdt net langer as in healoere advisearre. In skoalle kin de BBA foar maksimaal 3 oeren deis útnûgje. De boeken dêr’t sy it meast mei wurket, binne oan te skaffen fia de spesjaal dêrfoar gearstalde Lêspakket.