Bibleteek

Bibleteken kinne de Berneboeke-ambassadeur ek útnûgje. Ek dêr kin se foarlêze, fertelle en fragen beäntwurdzje oer Fryske berneboeken.