Evenemint

De Berneboeke-ambassadeur kin oanwêzich wêze op boekedagen, boekefeesten, foarlêseveneminten, stúdzjedagen, iepenings of oare eveneminten dy’t te meitsjen ha mei Fryske berneboeken. Fernim nei de mooglikheden.