Fuortset ûnderwiis

De Berneboeke-ambassadeur hat har yn it bysûnder talein op it fuortset ûnderwiis. Sy komt graach by jim del om te fertellen oer hoe moai’t lêzen wêze kin en hokker wrâlden der yn boeken te ûntdekken binne. Yn in op maat makke wurkwinkel nimt de Berneboeke-ambassadeur de learlingen mei yn in reis fan boeken en lêzen.