MBU, HBU

(bygelyks Pabo, opleiding ondewijsassistent)

Al of net mei in PowerPointpresintaasje jout de BBA in lêzing oer (it skriuwen fan) Fryske berneboeken, it moaie fan meartaligens en/of it belang fan lêzen. Fansels kinne der fragen steld wurde. In les duorret likernôch in oere, mar kin yn oerlis ek langer of koarter makke wurde.

De Berneboeke-ambassadeur kin ek in wurkwinkel kreatyf skriuwen jaan.