Sjuery

Fansels is de Berneboeke-ambassadeur altyd ree in sit te nimmen yn in sjuery fan Fryske foarlês-, foardrachts- of skriuwwedstriden.