Soarchynstelling

De BBA kin delkomme op berneôfdielings fan sikehuzen of yn praktiken fan (toske)dokters om foar te lêzen en te advisearjen oer moaie Fryske boeken yn wachtkeamers.