Opjaan

Fryslân hat in Berneboeke-ambassadeur krigen. Skriuwster Lida Dykstra sil as earste dy taak ferfolje, mei yngong fan 1 jannewaris 2020. En it moaiste is dat sy ek by jim delkomme kin. Sa’n besite is hielendal fergees. Meld jim skoalle, biblioteek of oare organisaasje hjir oan!

LET OP: de aginda fan de Berneboeke-ambassadeur sit al fol yn septimber en oktober oant en mei de hjerstfakânsje (wiken 36 o/m 42). Graach jim foarkardata dêrfoar of dêrnei oanjaan.