Opjaan

Fryslân hat in Berneboeke-ambassadeur krigen. Skriuwster Lida Dykstra sil as earste dy taak ferfolje, mei yngong fan 1 jannewaris 2020. En it moaiste is dat sy ek by jim delkomme kin. Sa’n besite is hielendal fergees. Meld jim skoalle, biblioteek of oare organisaasje hjir oan!

LET OP: de aginda fan de Berneboeke-ambassadeur sit foar de earste moannen al fol. Graach jim foarkarsdata oanjaan fan 1 maaie 2020 ôf.