Opjaan

Sûnt 2020 hat Fryslân hat in eigen Berneboeke-ambassadeur. Sûnt jannewaris 2023 is Tialda Hoogeveen Berneboeke-ambassadeur en set sy har yn om lês- en boekewille te fersprieden. En it moaiste is dat sy ek by jim delkomme kin! Sa’n besite is hielendal fergees. Meld jim skoalle, biblioteek of oare organisaasje hjir oan!